Historia Spółki

Spółka została zawiązana w dniu 7 marca 2012 r. aktem notarialnym objętym protokołem rep. A nr 1187/2012 r., jako spółka komandytowo-akcyjna działająca pod firmą: WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. ALFA Spółka Komandytowo-Akcyjna.

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, w dniu 4 kwietnia 2012 r., pod numerem KRS: 0000416759.

W dniu 31 października 2014 r. została zawarta umowa, na mocy której ogół praw i obowiązków dotychczasowego komplementariusza Spółki, tj. WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000273024), został przeniesiony na: WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000442834).

W ślad za powyższym nastąpiła zmiana firmy Spółki na aktualną, tj. WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ALBA Spółka Komandytowo-Akcyjna, którą to zmianę właściwy sąd rejestrowy zarejestrował z dniem 13 stycznia 2015 r.